Главная Страница  »   Организации  »   Відділ обліку та розподілу житла
вы сотрудник данной организации?
Відділ обліку та розподілу житла

Время работы:

          


Описание:

Положення
про відділ обліку та розподілу житла

1.    Загальні положення

1.1. Відділ обліку та розподілу житла (далі - відділ) є виконавчим органом Миколаївської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, першому заступнику міського голови.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

2.    Основні завдання

2.1    .Завданнями відділу є:
-забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на житло;
-забезпечення належного використання житлового фонду;
-дотримання законодавства в галузі житлових відносин;
-узагальнення практики застосування житлового законодавства, розроблення пропозиції щодо його вдосконалення і винесення їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради;
- здійснення інших функції, що випливають з покладених на нього завдань.


3.    Структура та організація роботи

         3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.
        Начальник  відділу безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського голови, йому підконтрольний та підзвітний.
3.2. Начальник відділу має заступника , якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за поданням начальника відділу у порядку, визначеному законодавством. Структура відділу, штатна чисельність затверджуються  міським головою.
Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником відділу.
Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

         3.3. Начальник відділу:     

 -здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради та першим заступником міського голови  за виконання покладених на відділ завдань;
 -організовує роботу відділу;
 -затверджує посадові інструкції працівників відділу;
 -погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань;
 -здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

4.    Компетенція відділу
4.1.Відділ:
-веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання, розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;
-готує проекти рішень виконкому міської ради про розподіл і надання громадянам та організаціям житлових приміщень;
-веде соціальний  квартирний облік громадян за місцем проживання, розподіл та надання відповідно до законодавства соціального житла;
-планує переселення громадян в установленому законом порядку із житлових будинків, які підлягають знесенню, переобладнанню або реконструкції, контролює їхнє переселення;
-перевіряє дотримання житлового законодавства, стан квартирного обліку та надання житлових приміщень на підприємствах та організаціях, які ведуть самостійно квартирний облік чи контрольні списки;
-видає згідно з рішеннями виконавчого комітету міської ради ордери на заселення жилих приміщень в будинках відомчого, громадського житлового фонду та житлового фонду міської ради;
-готує пропозиції виконкому щодо продажу непридатного житла;Зарегистрироваться

Комментарии