Главная Страница   >  Заяви о проблеме в городе!   >  Обращения депутатов   >  1013. «Щодо реалізації ІІ етапу експерименту
  • Распечатать

    1013. «Щодо реалізації ІІ етапу експерименту

    Прочитали 1095 | Комментариев 2

  • Автор: Zolotuchin
    Дата: 22 Май 2012
    Район: Центральный
    Адрес: вул. Севастопольська 15 кв 3. (смотрите на карте)

     

    №П-028   “21” травня 2012г.

     

    «Щодо реалізації ІІ етапу експерименту

    Із запровадження ПЦМ на місцевому рівні»

     

     

    Шановний Володимир Дмитрович !

     

    У «Програмі економічних реформ України до 2014 року «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf ), чітко визначено завдання:  створення  системи  управління  державними фінансами,  спрямованої  на забезпечення сталого економічного зростання й гарантованого виконання державою своїх соціальних зобов'язань за рахунок:

    ·    зниження рівня дефіциту й темпів зростання державного боргу;

    ·    підвищення ефективності й гнучкості фіскальних видатків;

    ·    оптимізації управління державними фінансами.

     

    Одним з необхідних кроків поліпшення управління державними фінансами :

      комплексне використання програмно-цільового методу (ПЦМ) бюджетування для бюджетів усіх рівнів: 

      внесення  змін  до  Бюджетного  кодексу  з  метою  чіткого  законодавчого визначення ПЦМ;

      запровадження  системи  моніторингу  й  оцінювання  ефективності  бюджетних програм;                                                        

     

    Наказом № 805 від 02.08.2010 Міністерства Фінансів затверджуються  основні підходи до запровадження  програмно-цільового   методу  складання та виконання  місцевих бюджетів. В ньому визначені шляхи та етапи запровадження ПЦМ для бюджетів всіх рівнів.

     Миколаївська область е учасником другого етапу  впровадження ПЦМ,  що почався  з 2012року.

    Станом на сьогоднішній день в рамках впровадження ПЦМ здійснені заходи:

    1.                 02 листопада 2011 в м. Одеса Міністерством фінансів  проведено установчу нараду  для керівників областей Південного регіону у тому числі і Миколаївської області по застосуванню ПЦМ.

    2.                17.05.2012 в Миколаєві представниками Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень та Міністерства Фінансів проведено тренінг із запровадження ПЦМ для відповідальних представників головних  фінансових управлінь. 

    3.                Наступний етап – проведення відповідальними представниками головних  фінансових управлінь тренінгів для головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

    4.                 Міністерством фінансів України також доведений графік здійснення заходів із запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні. (Лист Міністерства фінансів №31-05030-12-8/5208  від 01.03.2012 додається.)

    В цьому листі для Миколаївської області визначено 30 червня 2012р – строк затвердження паспортів бюджетних програм та Додатку 3-1 до рішення про міський бюджет 2012року у форматі ПЦМ .

    Новий паспорт бюджетної програми (додається) передбачає наявність результативних показників виконання програм. Однак міський фінансове управління (Департамент фінансів)не зможе без головних розпорядників коштів скласти паспорти бюджетних програм в плані визначення таблиць результативних показників.

    Згідно рішення Миколаївського міськвиконкому №1368 від 2008-06-27 затверджено порядок розроблення та виконання міських цільових програм. Стосовно системної помилки, закладеної в цьому рішенні повідомлено було в моєму листі від  “31” жовтня 2011г. №П-016 (копія додається)

    Тому, терміновим заходом для реалізації ІІ етапу запровадження ПЦМ є стимулювання головних розпорядників коштів до виконання відповідних заходів, через розгляд та затвердження змін до рішення виконавчого комітету миколаївської міської ради № 1368 від 2008-06-27  з наступним затвердженням міською радою відповідних змін у діючі міські програми, які

    -           по перше, стимулюватимуть головних розпорядників до переформатування відповідних цільових програм до бюджетних.

    -           по друге, зобов’яжуть означених розпорядників до визначення пакету результативних показників бюджетних програм.

     

    Проект рішення МВК додається

     

     

     

    Прошу Вашого сприяння у розгляді та затвердженні означеного проекту рішення виконавчого комітету миколаївської міської ради з наступним затвердженням міською радою відповідних змін у діючі міські програми.

     

    Проект

     

    Про внесення змін та доповнень

    до рішення виконавчого комітету

    Миколаївської міської ради від

    № 1368 від 2008-06-27

    «Про порядок розроблення та виконання

    міських цільових програм»

     

    Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007  від 23 травня 2007 р. N 308-р, пункту 7 Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536, та з метою запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів

     

     виконком міської ради

     

    ВИРІШИВ:

     

    1. Внести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від № 1368 від 2008-06-27 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»

    1.1. Пункт 2.2.2.5. «Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники» викласти в редакції.

     

    У розділі визначається система програмних завдань, заходів і показників, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми та усунути причини виникнення проблеми.

     

    Завдання Програми - це конкретні напрями та заходи, які планується здійснити протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення мети Програми.

     

    Результативні показники Програми - це кількісні та якісні показники, яких передбачається досягти в результаті виконання Програми (у цілому і за етапами).

    Результативні показники поділяються на такі групи: показники затрат, показники продукту, показники ефективності та показники якості.

    Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання цільової програми та характеризують структуру витрат цільової програми.

    Показники продукту використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на виконання цільової програми, кількість користувачів товарами (роботами, послугами).

    Показники ефективності визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту; відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів; досягнення визначеного результату.

    Показники якості - це сукупність властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (товарів, робіт) споживачам за рахунок коштів цільової програми.

    Результативні показники мають:

    визначатись на підставі фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах виходячи із тенденцій розвитку відповідної галузі економіки (сфери діяльності,) та із врахуванням прогнозу її розвитку на перспективу;

    розкривати мету, завдання та напрями використання бюджетних коштів, а також характеризувати динаміку досягнення мети, виконання завдань цільової програми та напрямів використання бюджетних коштів;

    узгоджуватись з показниками, визначеними прогнозними та програмними документами економічного та соціального розвитку, державними цільовими програмами;

    об'єктивно та реалістично відображати характерні особливості та специфіку діяльності головного розпорядника, визначати результати його діяльності;

    надавати можливість перевірки достовірності та точності їх розрахунків, співставності за окремі періоди;

    підтверджуватись офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, що є джерелами інформації для визначення результативних показників.

    Розробник програми визначає  перелік результативних показників, використовуючи Примірні переліки результативних показників виконання бюджетних програм у відповідних галузях, затверджених наказами міністерства фінансів України та профільних міністерств України.

    Кількість результативних показників обумовлюється специфікою програми та має задовольнити потреби аналізу виконання програми, тобто головні розпорядники застосовують ті результативні показники, які найкраще характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань програми.

    2. Додаток 3 та Додаток 4 до Порядку розроблення та виконання

    міських цільових програм викласти в наступній редакції (додаються)

    3. Внести до пункту 2.1 наступний абзац

    «Відповідальним виконавцем програми може бути тільки юридична особа»

    4. Розробникам міських цільових програм при їх складанні і внесенні змін до них дотримуватися зазначеного Порядку.

    5. Керівникам управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради до 15червня 2012 року переглянути міські цільові програми та привести їх відповідно до вимог, встановлених Порядком.

    6. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління економіки та інвестицій (____________), департамент фінансів управління (Бондаренко).

    7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Андрієнко Ю. Г

     

     

    Міський голова

    В.Д. Чайка

     

     

     

  • Автор: Тетяна Василівна Шуліченко 27 Июнь 2012

    На  доручення міського голови, уважно розглянувши Ваше звернення щодо реалізації другого етапу експерименту із запровадження ПЦМ управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради повідомляє наступне.
    З метою методичної єдності оцінки бюджетних і міських цільових програм, досягнення' їх співставлення при визначенні результативних показників управлінням економіки та інвестицій підготовлено проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про внесення зміни до рішення виконкому міської ради від 27.06.08 №1368 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», яке буде винесено на чергове засідання виконавчого комітету ММР 22 червня 2012 року.

1