Главная Страница  »   Организации  »   Відділ правового забезпечення юридичного управління Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Відділ правового забезпечення юридичного управління Миколаївської міської ради

Описание:

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового  забезпечення

юридичного управління Миколаївської міської ради

 1.Загальні положення

 1.1. Відділ правового  забезпечення  юридичного управління Миколаївської міської ради  (далі – відділ) входить до складу юридичного управління Миколаївської міської ради (далі - управління) та підпорядковується  начальнику юридичного управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про юридичне управління Миколаївської міської ради та цим Положенням.

 2. Основні завдання

 2.1 Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Миколаївською міською радою,  виконавчим комітетом міської ради,  їх посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і повноважень; захист інтересів виконавчого комітету Миколаївської міської ради, Миколаївської міської ради, Миколаївського міського голови;

2.1.2. Забезпечення виконання рішень та виконавчих документів судів органами державної виконавчої служби;

2.1.3. Організаційне забезпечення роботи управління.

 3. Структура та організація роботи

 3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління, йому підконтрольний та підзвітний.

Інших посадових осіб відділу призначає на посади за підсумками конкурсного відбору та звільняє з посад міський голова за поданням начальника управління в порядку, визначеному законодавством.

3.2. До складу відділу входять:

- начальник відділу  1
- головний спеціаліст  2

 3.3. Начальник відділу:

3.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед начальником управління за виконання покладених на відділ завдань.

3.3.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між   працівниками відділу.

3.3.3. Здійснює надання правової допомоги виконавчим органам Миколаївської міської ради .

3.3.4. Подає відповідно до законодавства пропозиції начальнику управління про призначення на посади, звільнення з посад, переміщення, заохочення та накладення стягнень на працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників  відділу.

3.3.5. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.

3.3.6. Представляє інтереси міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови  у розгляді судами цивільних  справ.

3.3.7. Вимоги начальника відділу, у межах компетенції, є обов’язковими до виконання всіма працівниками відділу.

3.3.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 4. Компетенція відділу

 До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Організація та участь у забезпеченні захисту законних прав та інтересів міської ради, виконавчого комітету, міського голови.

4.2. Забезпечення правильного застосування законодавства у міській раді та її виконавчих органах, інформування начальника управління про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

4.3. Участь у підготовці проектів нормативно-правових актів.

4.4. Надання правової допомоги  виконавчим органам Миколаївської міської ради під час розробки ними проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

4.5. Участь у роботі з перегляду нормативно-правових актів міської ради з метою приведення їх у відповідність із законодавством, підготовка пропозицій щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

4.6. Представлення інтересів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови  в  судах   під час розгляду цивільних справ.

4.7. Реєстрація, облік вхідної та вихідної кореспонденції юридичного управління Миколаївської міської ради.

4.8. Ведення реєстру судових справ юридичного управління Миколаївської міської ради.

4.9.  Здійснення моніторингу діючого законодавства України.

4.10. Покладання на відділ та його працівників обов'язків, не передбачених  цим  Положенням не допускається.

4.11.  Розробка та участь у розробленні проектів нормативно-правових та ненормативних  актів.  

 5. Права відділу

 5.1.    Відділ має право:

5.1.1. Одержувати, у встановленому порядку, від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

5.1.2. Інформувати начальника управління в разі покладення на відділ завдань, що не належать до його функцій чи виходять за межі його компетенції.

5.1.3. При виконанні, покладених на відділ завдань, взаємодіяти з іншими відділами управління, а також з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян.

5.1.4. Вносити керівництву пропозиції з питань вдосконалення та підвищення ефективності роботи відділу та управління. Звертатися до керівництва з приводу створення умов для  роботи спеціалістів відділу, забезпечення їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

 6. Фінансування та матеріально-технічне

забезпечення діяльності відділу

 6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 7. Відповідальність посадових осіб відділу

 7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 8. Заключні положення

 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Зарегистрироваться

Комментарии