Главная Страница  »   Организации  »   Консультативно-методичний відділ управління архівної роботи та урочистих подій Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Консультативно-методичний відділ управління архівної роботи та урочистих подій Миколаївської міської ради

Описание:

ПОЛОЖЕННЯ

про консультативно-методичний відділ

управління архівної роботи та урочистих подій

Миколаївської міської ради

 1. Загальні положення

 1.1. Консультативно-методичний відділ (далі – відділ) управління архівної роботи та урочистих подій Миколаївської міської ради (далі – управління) є структурним підрозділом управління, підзвітним та підконтрольним начальнику управління. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Миколаївської міської ради, її  виконавчого комітету, розпорядженнями Миколаївського міського голови, Положенням про управління архівної роботи та урочистих подій Миколаївської міської ради та цим Положенням.

1.3. Відділ не є  юридичною особою.

 2. Основні завдання

 Відділ:

2.1. Сприяє    реалізації    державної    політики   та  політики    органів місцевого    самоврядування   у   сфері    підтримки   сім’ї,   материнства   та дитинства.

2.2. Готує  програми (плани) виховного та просвітницького характеру, спрямовані на захист особистих немайнових  та майнових прав учасників сімейних відносин, формування відповідального батьківства (материнства).

2.3. Вживає   заходів   щодо   збереження  та  відродження національно-культурних   традицій   населення,  зокрема,  звичаїв  та обрядів українського народу.

2.4. Здійснює   просвітницьку  діяльність  з  метою  сприяння  розвитку національної самосвідомості,  духовності та культури населення.

 3. Структура та організація роботи

 3.1. До складу відділу входять:

 -  начальник відділу  1
-  головний спеціаліст  1

 3.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління, йому підконтрольний та підзвітний.

3.3. Працівників відділу призначає на посаду та звільняє з посади  міський голова у порядку, визначеному законодавством.

3.4.  Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради,  заступником міського голови та начальником управління за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує роботу, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює їх роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

3.4.3. Проводить особистий прийом громадян та відповідає за належний розгляд звернень громадян.

3.4.4. Вносить пропозиції щодо кандидатур для призначення і звільнення з посади працівників відділу.

3.4.5. Вносить пропозицій щодо удосконалення роботи відділу.

3.4.6. Вносить пропозиції щодо преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

3.4.7. Забезпечує дотримання працівниками трудової дисципліни.

3.4.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління архівної роботи та  урочистих подій, та цим Положенням.

 4. Компетенція відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує проведення високохудожніх урочистих обрядів, присвячених народженню сім’ї, народженню дитини  та ювілейним датам сімейного життя.

4.2.  Організовує самостійні та бере участь у спільних заходах, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня сімей та молоді, їх духовного розвитку та  реалізації індивідуальних здібностей.

4.3. Забезпечує організацію і проведення культурно-виховних заходів, присвячених державним святам та пам’ятним датам, міських свят, конкурсів тощо.

4.4.  Розробляє програми (плани) виховного та просвітницького характеру, спрямовані на захист особистих немайнових  та майнових прав учасників сімейних відносин, формування відповідального батьківства (материнства), підготовку молоді до сімейного життя, підвищення авторитету шлюбу та сім’ї.

4.5. Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу  з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Розробляє методичні матеріали  з питань, віднесених до компетенції відділу, розповсюджує їх.

4.7. Проводить соціальні дослідження тенденцій розвитку інституту сім’ї, узагальнює їх результати та розробляє  пропозиції для вжиття заходів щодо  зміцнення   авторитету сім’ї, пріоритетності  шлюбних відносин тощо.

4.8.   Відповідно до законодавства, забезпечує прийом   та належний розгляд звернень громадян.

4.9. Співпрацює із закладами культурно-мистецької сфери, закладами освіти, творчими спілками, закладами охорони здоров’я,  громадськими об’єднаннями тощо з питань, віднесених до компетенції відділу.

4.10. Проводить роботу по залученню в установленому порядку коштів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб для здійснення цільових програм, що стосуються молоді, сім’ї, жінок, материнства та дитинства, а також збереження культурної спадщини.

4. 11. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 5. Права відділу

 Відділ має право:    

5.1. Залучати    спеціалістів   органів   місцевого     самоврядування, підприємств,  установ  та  організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції.

5.2. Одержувати   безкоштовно  у   встановленому  порядку  від  органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та   організацій   інформацію,   документи  та  інші    матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.3. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Реалізувати інші права, які випливають з компетенції відділу.

 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності

 6.1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, затверджених у встановленому порядку.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами  органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  та іншими законодавчими актами.

 7. Відповідальність посадових осіб

 7.1. Посадові особи  повинні сумлінно  виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам  служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадови особи відділу несуть відповідальність  згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 8. Заключні положення

 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.             Зарегистрироваться

Комментарии