Главная Страница  »   Организации  »   Відділ організації дорожнього руху та контролю управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Відділ організації дорожнього руху та контролю управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради

Описание:

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації дорожнього руху та контролю управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій

Миколаївської міської ради

1.Загальні положення

 1.1. Відділ організації дорожнього руху та контролю  (далі - відділ) входить до складу управління транспортного комплексу, зв’язку  та телекомунікацій Миколаївської міської ради (далі - управління).

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління транспортного комплексу, зв’язку  та телекомунікацій Миколаївської міської ради та цим Положенням.

 2.Основна мета

 2.1. Основною метою діяльності відділу є виконання завдань, що стоять перед виконавчим комітетом, управлінням, створення сприятливих умов для формування і функціонування ринку транспортних послуг та послуг зв'язку у місті Миколаєві, шляхом реалізації єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та соціальної політики, забезпечення прав членів територіальної громади та гостей міста на сприятливі умови користування елементами системи транспорту, транспортної інфраструктури, послугами всіх видів транспорту та зв'язку, що надаються на території міста Миколаєва.

 3.Внутрішня структура відділу та організація роботи

 3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду  та звільнюється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику управління, підконтрольний та підзвітний йому.

Інших посадових осіб відділу призначає  на посади за підсумками конкурсного підбору та звільняє з посад міський голова за поданням начальника управління.

3.2. Начальник відділу організує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між спеціалістами відділу. Готує пропозиції начальнику управління щодо структури відділу, розробляє та подає на затвердження начальнику управління посадові інструкції спеціалістів відділу.

3.3. Структура відділу організації дорожнього руху та контролю:

 

- начальник відділу

1

- головний спеціаліст

1

- спеціаліст 1 категорії

1

 4. Основні функції та завдання відділу

 4.1. Аналізує стан міського дорожнього руху, готує відповідні довідки, звіти та пропозиції для надання їх виконкому міської ради начальником управління відповідно до встановлених термінів.

4.2. Вносить пропозиції щодо необхідності проведення нарад на рівні управління або виконавчих органів Миколаївської міської ради з питань, пов’язаних із організацією дорожнього руху у м. Миколаєві, забезпечує збір та узагальнення відповідних матеріалів  для їх проведення.

4.3. У разі змін діючого законодавства, забезпечує доведення останніх до відома керівників підвідомчих  підприємств.

4.4. За дорученням керівництва,  забезпечує доступ працівників  інших відділів управління до інформації про стан справ дорожньої мережі, необхідної для забезпечення виконання покладених на них службових обов’язків.

4.5. Вносить пропозиції щодо проведення виїзних перевірок, пов’язаних з дотриманням норм діючого законодавства з питань організації дорожнього руху, з метою отримання достовірної інформації та підготовки аналітичних довідок, звітів та управлінських рішень.

4.6. За дорученням керівництва бере участь у роботі комісій та виїзних перевірках стосовно організації дорожнього руху.

4.7. За дорученням керівництва бере участь у підготовці відповідних матеріалів “на вимогу” (разові звіти, аналітичні довідки, інформаційні матеріали та ін.), у межах своїх повноважень та згідно з розподілом обов’язків, які надаються відділу або управлінню відповідно до наданих доручень та у встановлені терміни.

4.8. Забезпечує  розподіл обов’язків між працівниками відділу, аналізує та узагальнює звіти та плани роботи відділу та інші доручення довгострокового відпрацювання питань дорожнього руху згідно із встановленими термінами, використовуючи матеріали, підготовлені спеціалістами відділу.

4.9. Узагальнює інформацію, підготовлену спеціалістами відділу, згідно з розподілом обов’язків, матеріали, та вносить пропозиції до плану основних заходів що проводяться заступником міського голови.

4.10. Організовує збір необхідних матеріалів для проведення нарад з питань організації дорожнього руху.

4.11. Постійно підвищує свої професійні знання та використовує в роботі доступні новітні технології, з метою підвищення ефективності виконання покладених на нього функціональних обов’язків.

4.12. У межах своїх повноважень та згідно з розподілом обов’язків, розглядає відповідно до письмових доручень керівництва, звернення та пропозиції міських підприємств і організацій, звернення громадян, готує відповідні матеріали, вносить узагальнені пропозиції щодо їх вирішення та готує проекти відповідей.

4.13. У своїй роботі, за погодженням керівництва, взаємодіє з працівниками інших відділів виконавчих органів Миколаївської міської ради,  підрозділів  центральних  органів та органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, постійних комісій, інших підприємств і організацій з питань, пов’язаних із забезпеченням виконання покладених обов’язків.

4.14. Забезпечує безумовне виконання письмових та усних доручень керівництва, не зазначених в Посадовій інструкції, та дотримується встановлених термінів виконання.

4.15. Проводить аналіз та надає керівництву узагальнену інформацію з питань організації дорожнього руху на підставі матеріалів, підготовлених спеціалістами відділу, в межах своїх повноважень та згідно з розподілом обов’язків.

4.16. Розробляє особистий план роботи на місяць і, не пізніше 28 числа, надає його начальнику управління для відповідного погодження та подальшого затвердження.

4.17. Проводить щомісячний самоаналіз ефективності роботи, згідно з розподілом обов’язків, та, не пізніше 28 числа, надає відповідний звіт начальнику відділу про виконання особистого плану на місяць, покладених на нього обов’язків та наданих доручень.

4.18. Звітує перед начальником управління про проведену роботу відділом на підставі щомісячних звітів про виконання особистих планів на місяць та покладених згідно з розподілом обов’язків доручень.

 5. Права

 5.1. Відділ має право:

одержувати безкоштовно від місцевих виконавчих органів Миколаївської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

одержувати   від   структурних   підрозділів   управління   інформацію, необхідну   для   виконання   передбачених  даним   Положенням завдань і функцій;

при вирішенні питань у межах своєї компетенції взаємодіяти з іншими відділами  управління,   а  також  з  органами  державної  влади,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та об'єднаннями громадян;

вносити керівництву пропозиції з питань удосконалення та підвищення ефективності роботи відділу та управління;

звертатися до керівництва з приводу створення умов для нормальної роботи  спеціалістів  відділу,  забезпечення  їх  приміщенням,  телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями, а також  законодавчими  та  іншими  нормативними  актами  і  довідковими матеріалами.

5.2. Начальник відділу має право:

-          брати участь у розгляді питань, що входять до компетенції відділу, у нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції управління та відділу;

- брати участь у роботі по підбору посадових осіб у відділ та здійснювати розподіл їх обов'язків;

-          за результатами роботи надавати пропозиції начальнику управління про заохочення спеціалістів відділу або про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

 6. Відповідальність

 6.1.      Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не  допускати  дій  і  вчинків,  які  можуть  зашкодити  інтересам  служби  чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2.      Посадові     особи    місцевого    самоврядування    відділу    несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.3. Начальник відділу несе персональну відповідальність за:

-          своєчасне, повне та якісне виконання покладених на відділ обов'язків, доручень і вказівок керівництва;

-          виконання    обов'язків,    передбачених   посадовою    інструкцією; 

-  виконання функцій і завдань, які покладені на відділ Положенням про управління та цим Положенням;

-          належне виконання внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, техніки безпеки, виробничої санітарії, встановлює ступінь відповідальності спеціалістів відділу.

 7.Критерії оцінки роботи відділу

 7.1. Критеріями   оцінки   роботи   відділу є:

-          якісне і своєчасне виконання покладених на відділ завдань;

-          компетентність і професійне   виконання   спеціалістами відділу своїх службових обов'язків.

 8. Фінансування та матеріально – технічне забезпечення

діяльності відділу

 8.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

8.2. Працівники відділу є посадовими  особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально – побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

9. Заключні положення

 9.1. Ліквідацію та реорганізацію відділу проводить міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Зарегистрироваться

Комментарии

 • Автор: HelgaL23 мая 2013 13:46

  Даже не знаю куда обратиться, подскажите.....

  Вчера ехала маршрутом 87 (ВЕ 5666 АА), водитель которого с Декабристов (а может и раньше) до Плехановской ехал наперегонки с микроавтобусом который следовал по маршруту 1 (села в маршрутку в 19-00 на ост.Декабристов).

  При этом в салоне находились люди которые стояли (около7 чел.) Езда очень не осторожная, постоянное дерганье, нецензурная ругня. Это кошмар! Все прекратилось после того, как по неосторожности водитель маршрута 87, спеша быстрее "погрузиться" новыми пасажирами, преградил дорогу легковому автомобилю, при этом едва не создав аварийную ситуацию на дороге. После резкого торможения, девушка, которая стояла в салоне сильно поранила руку, остальные стоящие пасажиры обошлись легкими ушибами.

  Подскажите, куда мне обратиться и избавиться от таких "лихачей" на наших дорогах.

 • Автор: LXNDR23 мая 2013 14:02

  Обращайтесь в управление Укртранскинспекции в Николаевской области, ул. Строителей, 15а (в самом конце улицы у заправки), второй этаж, тел. 22-30-10

  Начальник - Лахтіонов Анатолій Анатолійович
  gatu@farlep.mk.ua

  Відділ державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті

  Заступник начальника Управління-начальник відділу
  Погрібний Сергій Олексійович

  Відділ організації перевезень на наземному транспорті

  Начальник
  Чернов Валерій Іванов
  (0512) 44-31-83

1