Главная Страница  »   Организации  »   Виконком Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Виконком Миколаївської міської ради

Описание:

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Регламент виконавчого комітету міської ради ( далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету міської ради (далі – виконком).

1.2. Розгляд питань, що належать до повноважень виконкому, проводиться міським головою, заступниками міського голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівниками виконавчих органів міської ради, членами виконкому на його засіданнях.

1.3. Основною формою роботи виконкому є його засідання, які скликаються міським головою, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови, про що видається наказ міського голови.

1.4. Засідання виконкому скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання виконкому проводяться один раз на місяць (четверта п'ятниця) о 8.30 годині згідно із затвердженим планом роботи виконкому й за необхідності (позачергові засідання).

Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.5. Засідання виконкому є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому.

Члени виконкому зобов'язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає - про це повідомляється міський голова або заступник міського голови, який здійснює керівництво загальним та організаційно-контрольним відділами.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, міський голова вносить пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконкому.

1.6. У засіданні виконкому мають право брати участь депутати міської та інших рад, керівники виконавчих органів міської ради, а також запрошені.

1.7. Крім членів виконкому, на кожне засідання запрошуються прокурор міста, перший заступник та заступники міського голови, які не є членами виконкому, начальники юридичного, загального та організаційно-контрольного відділів.

1.8. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконкому, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови.

2. Права членів виконкому

2.1. Члени виконкому мають право:

2.1.1. Не пізніше як за чотири дні до засідання виконкому знайомитися з матеріалами основних питань, які розглядатимуться на засіданні виконкому.

2.1.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконкому:

 • вносити пропозиції щодо порядку денного;
 • отримувати від доповідачів роз'яснення;
 • вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконкому.

2.2. Члени виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконкому, за рахунок коштів міського бюджету.

2.3. Членам виконкому видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету міської ради.

3. Планування роботи виконкому

3.1. Планування роботи виконкому є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконкому та щомісячного плану заходів, що проводяться Миколаївською міською радою та її виконкомом.

3.2. План роботи виконкому складається організаційно-контрольним відділом за пропозиціями заступників міського голови, членів виконкому та керівників виконавчих органів ради міської ради на півріччя до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконкому.

3.3. План роботи виконкому містить такі розділи:

 • календарний план засідань виконавчого комітету;
 • перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконкому вказуються дата проведення засідання виконкому, питання, які виносяться на розгляд виконкому, та відповідальний за підготовку питання.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконкому можуть бути внесені тільки за рішенням виконкому.

3.6. План роботи виконкому не пізніше як у п'ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам міської ради та виконавцям, зазначеним у плані.

3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється організаційно-контрольним відділом.

3.8. При розгляді плану роботи на наступне півріччя заступник міського голови, який здійснює керівництво загальним та організаційно-контрольним відділами, інформує виконком про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

3.9. У виконкомі складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується організаційно-контрольним відділом та подаєтся на затвердження міському голові до 28 числа попереднього місяця.

4. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконкому приймаються на виконання указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської та обласної рад, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконкому, за пропозиціями постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку першим заступником міського голови або заступниками міського голови в межах своєї компетенції.

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконкому покладається на заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради.

4.3. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

В констатуючій частині стисло узагальнюються основні положення (позитивні та негативні).

В розпорядчій частині вміщуються конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з єдиною нумерацією арабськими цифрами. У разі потреби окремі пункти поділяються на підпункти другого і третього порядку, що нумеруються відповідно до зразків: "3.1, 3.1.1". Сторінки документа також нумеруються.

4.4. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2 - 3 друкованих сторінок, довідки - 4 друкованих сторінок. До них додаються: коротка довідка по суті питання, дані про доповідача, список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.5. До проекту рішення додається аркуш погодження з метою визначення доцільності документа, його обгрунтованості та встановлення відповідності законодавству.

Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали й прізвище особи, яка візує документи.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення викладаються в аркуші погодження або на окремому аркуші, про що в аркуші погодження робиться відповідна відмітка.

4.6. Проект рішення виконкому обов'язково погоджують:

 • перший заступник міського голови;
 • заступник міського голови, який здійснює керівництво загальним та організаційно-контрольним відділами;
 • заступники міського голови (відповідно до розподілу обов'язків);
 • керівник виконавчих органів ради, який готує питання;
 • керівники виконавчих органів міської ради - з питань, що відносятся до їхньої компетенціїї відповідно до Положення;
 • начальник відділу юридичного забезпечення – з питань, що відносяться до компетенції відділу юридичного забезпечення;
 • галузевий юрист з питань, що відносяться до компетенції адміністрації району виконкому Миколаївської міської ради, департаменту, управління чи відділу.

Питання, пов'язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов'язковому порядку погоджуються з міським фінансовим управлінням.

Проекти регуляторних актів в обов'язковому порядку погоджуються з начальником відділу сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності.

4.7. Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, редактор загального відділу редагує його відповідно до вимог діловодства ( п.п. 4.4.2 Інструкції з діловодства у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах, яка затверджена рішенням міської ради від 12.02.04 № 18/32 ).

4.8. Порядок візування проекту рішення здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах.

4.9. Проекти рішень виконкому здаються до сектору з протокольної роботи, оформлення та редагування розпорядчих документів не пізніше як за шість робочих днів до засідання виконкому, тобто до 16 години третього четверга кожного місяця .

До проекту рішення додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

Разом з проектом рішення подається і магнітний носій (дискета) з текстом цього документа. Відповідальність за відповідність тексту оригіналу, що знаходиться на магнітному носії, несе виконавець.

Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконкому тільки з дозволу міського голови (у разі відсутності міського голови - за дозволом заступника міського голови, який за наказом міського голови веде засідання виконкому) безпосередньо на засіданні виконкому.

4.10. Міський голова не пізніше як за два дні до засідання, знайомиться з матеріалами основних питань, які розглядатимуться на засіданні виконкому.

4.11. Проекти рішень, що виносяться на розгляд виконкому, подаються для попереднього ознайомлення членам виконкому не пізніше як за чотири дні до його засідання, члени виконкому можуть вносити до них зміни і доповнення.

4.12. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови, а в разі його відсутності - з дозволу заступника міського голови, який здійснює керівництво загальним та організаційно-контрольним відділами, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконкому за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконкому від загального його складу.

5. Порядок денний засідання виконкому

5.1. Проект порядку денного засідання виконкому формується сектором з протокольної роботи, оформлення та редагування розпорядчих документів, до якого включаються проекти рішень та інші питання, віднесені до компетенції виконкому, які були надані до сектору з додержанням вимог цього Регламенту та не були відкликані ініціаторами внесення.

5.2. Порядок денний засідання виконкому, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконкому.

6. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконком приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконкому і є обов'язковим для виконання.

6.2. Рішення виконкому можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконкому.

6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконкому, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд міської ради.

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень, протягом п'яти днів після засідання виконкому, крім рішень, для яких виконком установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до сектору з протокольної роботи, оформлення та редагування розпорядчих документів, який надає їх на підпис міському голові.

Аркуш погодження до проекту рішення, яке прийнято зі змінами та доповненнями, підлягає повторному візуванню в графі «погодження нової редакції» особами, які візували проект рішення перед винесенням його на розгляд виконкому.

Рішення виконкому підписуються міським головою, додатки до рішень - керівниками виконавчих органів міської ради. Заступник міського голови, який здійснює керівництво загальним та організаційно-контрольним відділами підписує тільки ті додатки, які об'єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради, та з питань, що стосуються управлінської діяльності керівного складу.

6.5. Підписані рішення реєструються сектором з протокольної роботи, оформлення та редагування розпорядчих документів шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року. Датою реєстрації рішення виконкому є дата його прийняття. Дата і номер зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.6. У день підписання рішення або не пізніш як у п'ятиденний строк з дня підписання загальний відділ тиражує їх і надсилає виконавцям згідно зі списком розсилки.

6.7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується організаційно-контрольним відділом.

6.8. Доручення виконкому оформляються протокольно, доводяться організаційно-контрольним відділом до відома виконавців, які інформують виконком про хід їхнього виконання.

6.9. За необхідності виконавці розробляють заходи щодо виконання рішень, які погоджуються з першим заступником міського голови, заступником міського голови, на якого покладено контроль за їхнім виконанням.

6.10. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконкому здійснюють відповідні виконавчі органи міської ради (сектор з протокольної роботи, оформлення та редагування розпорядчих документів; організаційно-контрольний відділ; господарсько - експлуатаційний відділ та інші виконавчі органи міської ради за дорученням міського голови або заступника міського голови).

7. Відміна рішень виконкому

7.1. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

7.2. В разі визнання недійсним або скасування рішення виконкому в судовому порядку, судове рішення, що набрало законної сили, є підставою для відміни рішення виконавчого комітету.

Юридичний відділ або інший виконавчий орган міської ради, який представляв інтереси виконкому в суді, готує проект рішення виконкому або міської ради щодо внесення необхідних змін або відміни раніше прийнятого рішення в цілому.

(Затверджено рішенням виконкому міської ради від 28 липня 2006 № 1455)


Доповнення

РІШЕННЯ № 136 від 2007-01-26

Про внесення доповнення до Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 28.07.06 № 1455

З метою вдосконалення діловодного процесу та злагодженої роботи структурних підрозділів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1.Підпункт 6.6. пункту 6 Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 28.07.06 № 1455, доповнити такими абзацами:

"Виготовлення витягів з рішень здійснює виконавець, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються сектором з протокольної роботи, оформлення та редагування розпорядчих документів загального відділу на виконання запитів громадян, підприємств, організацій міста, а також правоохоронних органів. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу документа несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснює сектор з протокольної роботи, оформлення та редагування розпорядчих документів загального відділу шляхом проставляння печатки (негербової) та штампу "Згідно з оригіналом."

2.Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити безумовне дотримання всіма підпорядкованими посадовими особами вимог цього підпункту Регламенту в повсякденній роботі.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Яблоновську Т.О.

Міський голова В.Д. Чайка

(http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=4594)Зарегистрироваться

Комментарии