Главная Страница  »   Организации  »   Відділ у справах сім'ї та гендерної політики управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради
вы сотрудник данной организации?
Відділ у справах сім'ї та гендерної політики управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради

Описание:

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ у справах молодіжної політики та  роботи з громадськими організаціями управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради

 1. Загальні положення

 1.1. Відділ у справах молодіжної політики та роботи з громадськими організаціями управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради (далі - відділ) входить до складу управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської  міської ради (далі - управління) і підпорядковується начальнику управління.

1.2. Відділ  очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням  начальника управління.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами  України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади,  рішеннями обласної та міської рад, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови,   Положенням про управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради, а також цим Положенням.

 2. Основні завдання

 2.1. Відділ:

- у межах компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері соціального становлення та розвитку молоді;

- здійснює у встановленому порядку координацію забезпечення на території міста реалізації  єдиної політики з питань підтримки, становлення та розвитку молоді; надання їй правової, психологічної та соціальної допомоги;

- виконує відповідно до законодавства контрольно - наглядові функції у галузі створення сприятливих умов для гармонійного та різнобічного розвитку молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, спортивній і оздоровчій діяльності, повноцінної соціалізації у суспільстві молоді;

- узагальнює практику застосування законодавства з питань молодіжної політики;

- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3. Структура та організація роботи

 3.1.    До складу відділу входять:

 - начальник відділу  1
- головний спеціаліст  2

 3.2. Структуру відділу, штатну чисельність та положення про відділ затверджує міський голова.

3.3.   Відділ підпорядковуються начальнику управління.

3.4.  Обов'язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.5.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

 3.6.  Працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад міський голова за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.

3.7.    Начальник відділу:

3.7.1. Керує діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.7.2.   Розробляє посадові інструкції працівників відділу.

3.7.3.   Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.7.4. Готує подання начальнику управління щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 4. Компетенція відділу

 4.1. Організаційно-правове забезпечення реалізації державної молодіжної політики у місті.

4.2. Надання пропозицій до проектів комплексних і цільових програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету.

4.3. Розроблення проектів концепцій, комплексних і цільових програм з питань, віднесених до компетенції відділу, контроль за їх реалізацією.

4.4. Координація роботи управлінь та відділів молоді, сім’ї, культури та спорту адміністрацій районів міста з метою виконання державних, обласних та міських комплексних програм.

4.5. Підготовка аналітико - інформаційних матеріалів щодо реалізації державної молодіжної політики у місті.

4.6. Взаємодія з науковими, науково - дослідними установами і навчальними закладами з питань, віднесених до компетенції відділу.

4.7. Сприяння вирішенню соціальних питань, питань освіти, праці, побуту, охорони здоров’я, відпочинку, забезпечення прав і законних інтересів молоді.

4.8.  Ведення питань європейської інтеграції у межах компетенції відділу.

4.9. Координація проведення у місті міжнародних молодіжних заходів, акцій, науково - освітніх проектів тощо у рамках реалізації головних завдань єдиної політики територіальної громади у сфері соціального становлення та розвитку молоді.

4.10. Забезпечення взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, фондами щодо проведення суспільно значимих моніторингів, науково - практичних досліджень, конкурсів на отримання грантів у галузі розвитку систем підтримки активності молоді та потенціалу організації громадянського суспільства у сфері молодіжного життя.

4.11. Підготовка інформаційно - довідкових матеріалів стосовно роботи управління для розміщеня у друкованих та електронних ЗМІ, на Інтернет-порталі Миколаївської міської ради. 

Здійснення контролю за функціонуванням та своєчасністю  інформаційного оновлення офіційного сайту управління (www.molod.mk.ua).

Видання друкованої продукції (буклетів, брошур, збірників, довідників та інших методичних матеріалів) з питань роботи відділу.

Надання організаційної, методичної, консультативної, правової та фінансової підтримки молодіжним та іншим громадським організаціям, фондам, програми (проекти) і соціально вагомі заходи яких відповідають завданням державної молодіжної політики.

4.15. Забезпечення  роботи консультативно - дорадчого органу - ради з питань молодіжної політики при міському голові.

4.16. Запровадження системи пошуку і відбору талановитої молоді, забезпечення подальшого інтелектуального та культурного розвитку молоді  шляхом надання кращим студентам стипендій міського голови та міської ради, сприяння розвитку органів студентського та шкільного самоврядування, волонтерського руху тощо.

4.17. Координація санітарно - просвітницької роботи громадських організацій, фондів серед учнівської та студентської молоді з питань популяризації здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії та захворювання на  ВІЛ/СНІД.

Сприяння розвитку та змістовному  дозвіллю молоді, організаційне забезпечення проведення мистецьких та спортивних заходів, акцій.

4.19. Забезпечення реалізації проекту стажування представників молодіжних громадських організацій в органах місцевого самоврядування.

 5. Права відділу

 5.1. Відділ має право:

- отримувати в установленому порядку від підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші матеріали у межах компетенції відділу;

- залучати (за узгодженням з керівниками) спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ й організацій для вивчення та розгляду питань, що віднесені до його компетенції;

- співпрацювати та встановлювати прямі зв’язки з дитячими, жіночими та іншими громадськими організаціями, фондами України та інших країн з метою сприяння розв’язанню проблем у місті у галузі державної молодіжної політики;

- надавати пропозиції щодо фінансової підтримки програм і проектів молодіжних та інших громадських об’єднань, фондів з проблем молодіжного середовища;

- здійснювати нагляд за цільовим використанням організаціями, установами, громадськими об’єднаннями та фондами цільових коштів.

 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
 життєдіяльності відділу

 6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права та обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 7. Відповідальність посадових осіб відділу

 7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 8. Заключні положення

 8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.Зарегистрироваться

Комментарии